توزیع 1میلیارد تومان سبد غذایی بین کودکان مبتلا به سوء تغذیه