حراج سرباز هخامنشی چگونه در نمایشگاه پاییزه نیویورک متوقف شد؟