هواپیمایی قطر با وجود تحریم های آمریکا در ایران خواهد ماند