جلسه غیرعلنی برای بررسی بسته های اقتصادی باحضور نوبخت و حجتی