آمادگی صددرصدی پاسخ به تهدیدات دشمن در دریا را داریم