خاطره شهید همدانی از اعزام نیروهای ایرانی به لبنان