خبر داریم که عده‌ای برای تخریب شبکه سه پول می‌دهند