عکس/ رفتار کاملا عجیب و هنجارشکنانه یک نماینده در مجلس