شورای نگهبان با معیار قانون و موازین شرع در مورد CFT نظر می دهد