از کهنگی تفکرات برانکو و تشویق مسلمان تا ساخت مجسمه پروفسور!