رایزنی نماینده سوئد در امور یمن و لیبی با جابری‌انصاری