جلسه شبانه تاج و کی‌روش برای بازگشت آزمون به تیم ملی