تلگرام کانال‌هایی که واقعیت بازار ارز را نشان می‌دادند، فیلتر کرد