اعتماد متقابل دولت و سپاه دستاوردهای زیادی برای نظام داشته است