یک نماینده: با FATF ، خودتحریمی را بر خود تحمیل نکنیم