توفان با سرعت 104 کیلومتر بر ساعت سیستان را درنوردید