رضایی: تضمینی وجود ندارد که ایران از لیست سیاه خارج شود