میرتاج‌الدینی: نمایندگان با چشم باز درباره FATF اقدام کنند