اثاث منزل بازیگر را به کوچه ریختند، همسر او خودش را به آتش کشید