تحریم آمریکا علیه ایران هزینه واردات نفت ژاپن را افزایش داد