متخصصان ایرانی به دانش فنی ساخت موتور هواپیما دست یافتند