چرا سران سعودی در برابر توهین‌های مکرر ترامپ سکوت اختیار کرده‌اند؟