چرا سرنخ نفوذ و خرابکاری FATF در بازار ارز دنبال نمی‌شود؟!