توصیه سردار سلامی به نتانیاهو؛ شنا در مدیترانه را تمرین کن