نزول قیمت ارز نباید تصنعی باشد/ وزارت راه به جای حرف‌های بی‌ربط به کار خود برسد