بازار ارز دیگر شاهد قیمتهای بالای دلار نخواهد بود؟