ترافیک نیمه سنگین در محورهای منتهی به ورزشگاه آزادی