ارتباط دادن FATF به سقوط قیمت ارز یک بازی روانی است