بیانیه رسمی سازمان هواپیمایی درباره تحریم‌های آمریکا