ممنوعیت استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی در وزارتخانه ها