ترامپِ تاجرمَسلک به دنبال پیاده‌سازی سیاست آمریکا در خلیج فارس