نحوه توزیع سود و اصل سهام عدالت میان وراث متوفیان مشمول