هماهنگی میان تهران و دمشق دربارۀ حمله به تروریستها