وزیر کشور: شاهد سیر نزولی قیمت ارز و سکه خواهیم بود