نصب ۱۸۸۸ دوربین کنترل سرعت در جاده‌ها تا پایان سال