ایمانی که با فقر هم از بین نمی‌رود / در بحران‌های مالی خدا چگونه کمک‌مان می‌کند؟