فراخوان دهندگان اعتصاب برای تحریک بازاریان دستگیر شدند