دهقان: برخی نمایندگان از ترسشان به شفافیت آراء رای ندادند