بانک مرکزی دخالتی درباره اینکه ارز دولتی در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد ندارد