آیا برانکو می تواند پرسپولیس را با موبایل هدایت کند؟