بانک ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند