بررسی «سی اف تی» در مجلس، شعار مرگ بر آمریکا رو به روی پارلمان