علت حضور نداشتن خبرنگاران در دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی