چرا مردم حاضر نیستند دلارهایشان را به بانک بسپارند؟