نوسازی یک میلیون و 700 هزار خانه روستایی طی 10 سال