رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای معالجه به انگلیس رفت