امیر سیاری: نداجا برای ۵۰ سال آینده "برنامه راهبردی" دارد