قاضی‌زاده: فقط در یک دستگاه ۲۷۰۰ بازنشسته وجود دارد