خبر جدید وزیر درباره آمادگی سپاه برای بارورسازی ابرها در سال جاری