توقف فروش در اغلب صرافی‌ها/ رشد ۱۵۰۰ تومانی در ۱۵ دقیقه